Všeobecné obchodné podmienky
 
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.
Predávajúci: AgroWebStore s.r.o.
adresa : Jesenského 82, Štúrovo
telefón: +421 911 925 890
IČO:  51440237 , DIČ:  2120706907
IBAN: SK47 0200 0000 0039 3492 5254
BIC: SUBASKBX
adresa internetového obchodu : www.agrowebstore.sk
 
Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Nákup v elektronickom obchode www.agrowebstore.sk  môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Predmetom predaja sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke elektronického obchodu www.agrowebstore.sk.
 
2. OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
Tovar je možné objednať:
-       vyplnením objednávky v elektronickom obchode
-       emailom na adrese: agrowebstore@gmail.com
-       telefonicky na čísle 0911 925 890
Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko resp. obchodné meno, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov a dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.
Po odoslaní objednávky dostane kupujúci automatický e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému.
Odoslanú objednávku následne potvrdí predávajúci e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.
Náš pracovník môže kupujúceho kontaktovať dodatočne telefonicky alebo e-mailom za účelom overenia objednávky, alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 
3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO
Predávajúci je povinný :
-       dodať, na základe objednávky potvrdenej predávajúcim, kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
-       odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej, alebo aj v elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady, predpísané platnými právnymi predpismi
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 
4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
Kupujúci je povinný:
·        prevziať zakúpený, alebo objednaný tovar,
·        zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru,
·        pri osobnom odbere potvrdiť na faktúre prevzatie tovaru svojím podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby.
 
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami, po potvrdení objednávky predávajúcim.
 
Kupujúci môže zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa cenníka predávajúceho platného v čase objednania tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru :
·        dobierkou prostredníctvom kuriéra v mieste dodania tovaru
·        bankovým prevodom
 
 
5. PLATOBNÉ PODMIENKY
Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom alebo telefonicky "potvrdenie objednávky".
Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 14 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
Ak si zákazník pri osobnom odbere nevyzdvihne objednaný tovar do 14 dní od potvrdenia vybavenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra. Fakturovaný bude objednaný tovar a cena za doručenie tovaru. Faktúra zároveň slúži ako dodací a záručný list.
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v elektronickom obchode www.agrowebstore.sk.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v elektronickom obchode v čase objednania tovaru.
Prevádzkovateľ portálu previnarov.sk  je platcom DPH.  Ceny na stránke sú uvedené bez DPH aj s 20 % resp. 10 % DPH.
 
6. DODACIE PODMIENKY
Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.agrowebstore.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Bežná dodacia lehota je od 1 do 14 dní od potvrdenia objednávky, ktorú posielame e-mailom, alebo telefonicky. V prípade, že nejaký tovar nie je na sklade, dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená telefonicky a tovar dodáme po dohode so zákazníkom.
Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu kuriérom. 
Tovar je možné si prevziať aj osobne, na adrese uvedenej v kontaktoch. Osobný odber tovaru je možný až po predchádzajúcom potvrdení dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a po dohodnutí termínu osobného odberu.
Ceny za dopravu platia len pri vnútroštátnej preprave. Predaj a doručenie tovaru nie je obmedzené len pre územie Slovenska. Orientačné ceny doručenia tovaru mimo územia Slovenska sú uvedené na stránke predávajúceho, resp. je možné ich upresniť e-mailom alebo telefonicky. E-mail a telefónne číslo nájdete v sekcii kontakty.
Za doručenie objednaného tovaru v rámci Slovenskej republiky predávajúci účtuje kupujúcemu poplatky vo výške:
 
Osobný odber: bez poplatku. 
Pri doručovaní vybraných sklenených produktov bude cena poštovného navýšená o 1 €, z dôvodu zvýšených nákladov na balenie a prepravu skla.
Pri nadrozmerných produktoch bude cena dopravy komunikovaná telefonicky.
Ceny sú uvádzané s 20 % DPH
 
7. ODSTÚPENIE OD OBJEDNÁVKY A VRÁTENIE TOVARU
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky kupujúceho v prípade, keď nevie zabezpečiť aj napriek vynaloženiu maximálneho úsilia objednaný tovar. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (napr. chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje).
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom podľa uvedeného zákona, právo od uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol list o odstúpení od zmluvy odoslaný predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne, priamo u predávajúceho.
Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:
·        písomne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
·        ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho za nasledujúcich podmienok :
·        tovar je vhodné posielať kuriérom a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy.
.       tovar je potrebné zaslať najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy
·        pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet alebo iným spôsobom kupujúceho a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 
8. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Faktúra, doručená kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň ako záručný list.
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku, alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra, alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou, je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci alebo jej častí, spôsobené používaním. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záručná doba na tovar zaniká aj v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, alebo neoprávneným zásahom do výrobku.
V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Reklamácie budeme riešiť individuálnou dohodou so zákazníkom a v súlade s platnými právnymi predpismi.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.  Tovar je vhodné posielať kuriérom a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, vhodne zabalený, pokiaľ možno  v originálnom obale. Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je adresa predávajúceho.
Reklamácia bude vyriešená najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamovaného tovaru predávajúcim.
Záručné a reklamačné podmienky bližšie špecifikuje Reklamačný poriadok.
 
9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.  Vaše osobné dáta považujeme za prísne dôverné, sú uložené v našej databáze.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám. Výnimkou sú nevyhnutné osobné údaje spotrebiteľa potrebné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.
Bližší popis podmienok spracúvania osobných údajov sa nachádza v sekcii Ochrana osobných údajov
 
10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.
Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Tieto obchodné podmienky sú platné odo dňa 01.03.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Obchodné podmienky sú uzatvárané a nadobúdajú účinnosť objednaním tovaru zo strany zákazníka, čím sa uzatvára kúpna zmluva, s čím zákazník objednaním tovaru plne súhlasí a bol s Obchodnými podmienkami oboznámený v celom rozsahu.
 
Košík
Kôš je prázdny
Používateľ

Registrácia

Naše ponuky