ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
 
Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Faktúra, doručená kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň ako záručný list.
 
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku, alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra, alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou, je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci alebo jej častí, spôsobené používaním. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záručná doba na tovar zaniká aj v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, alebo neoprávneným zásahom do výrobku.
V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Reklamácie budeme riešiť individuálnou dohodou so zákazníkom a v súlade s platnými právnymi predpismi.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.  Tovar je vhodné posielať kuriérom a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, vhodne zabalený, pokiaľ možno  v originálnom obale. Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je adresa predávajúceho.
Reklamácia bude vyriešená najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamovaného tovaru predávajúcim.
 
Košík
Používateľ

Registrácia

Môžete si nakupovať aj ako hosť
Naše ponuky
Ak chcete povoliť všetky funkcie webstránku, musíte povoliť súbory cookie. Ďalšie informácie
NepovolímPovolím